Δευ22012018

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής είναι αρμόδιο για:

αα) Κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών τόσο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όσο και των εποπτευόμενων από αυτή νομικών προσώπων, οργανισμών και αθλητικών ομοσπονδιών, σε εφαρμογές Intranet/ Internet Applications, από πλευράς ανάλυσης, σχεδίασης, προγραμματισμού, τεκμηρίωσης, υλοποίησης των εφαρμογών και σύνταξης ειδικών τεχνικών μελετών σκοπιμότητας. Διαχείριση και υποστήριξη του Δικτύου δομημένης καλωδίωσης Φωνής και Δεδομένων, mail server και web mail.
ββ) Διασφάλιση της καλής λειτουργίας, εκμετάλλευσης και συντήρησης του μηχανογραφικού εξοπλισμού της ΓΓΑ, η προετοιμασία δεδομένων, ο έλεγχος εισόδου – εξόδου τους και η ασφάλεια του όλου συστήματος πληροφορικής.
γγ) Συντήρηση και επισκευή του τεχνικού εξοπλισμού (HARDWARE), εγκατάσταση, συντήρηση και διαχείριση λογισμικού (SOFTWARE).
δδ) Διασφάλιση της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και των τοπικών δικτύων, που εξυπηρετούν τις λειτουργίες της ΓΓΑ.
εε) Τεκμηρίωση της εφαρμογής των εξελίξεων στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορικής και των προηγμένων επικοινωνιών, ιδιαίτερα στο χώρο της δημόσιας διοίκησης στον ελληνικό και διεθνή χώρο.
Στστ) Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής σε όλες της οργανικές μονάδες και τους χρήστες της ΓΓΑ.
ζζ) Συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του Τμήματος.
ηη) Εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στη λειτουργία των εφαρμογών στους χρήστες της ΓΓΑ και των Εποπτευόμενων Φορέων.
θθ) Δημιουργία, ανάπτυξη, υποστήριξη, αναβάθμιση και διαχείριση των ιστοτόπων της ΓΓΑ και προβολή, μέσω εφαρμογών, του έργου της ΓΓΑ στο διαδίκτυο.
ιι) Διαχείριση όλων των δράσεων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιαια) Κατάθεση πληροφοριών, δεδομένων και μεταδεδομένων, που αφορούν στον αθλητισμό, για χρήση στο αποθετήριο ανοικτών δεδομένων για τη διάθεση γεωχωρικής πληροφορίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Open Government Partnership (ν. 3882/2010 (Α' 166) και ν. 3979/2011(Α' 138).
ιβιβ) Υποστήριξη Πληροφοριακής και Μηχανογραφικής υποδομής αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων, καθώς και προβολή αυτών μέσω διαδικτύου (σχεδιασμός Ιστοτόπων) και έντυπου υλικού.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 104 - ΦΕΚ 171/28.08.2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4326 /13.05.2015

 

 

Αυτοτελές Τμήμα Πληροφορικής Τομέα Αθλητισμού
ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL
[ @gga.gov.gr]
   Fax213-131-6522 atpta @ gga.gov.gr
 
Προϊσταμένη Τσολάκου Ευδοκία 213-131-6338 etsolakou
  Τζώρτζης Ευάγγελος  213-131-6380 vtzortzis
  Aναγνωστόπουλος Άγγελος
213-131-6286
aanagnostopoulos
  Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος 213-131-6172
kantonopoulos
  Βρύνα Ελένη
213-131-6830 evrina
  Γερουλάκης Χαράλαμπος
213-131-6043
hgeroulakis
  Γραβάνη Αικατερίνη
213-131-6530
agravani
  Δικονιμάκη Πελαγία
213-131-6383
pdikonimaki
     213-131-6336  
  Ζέρβα Ευσταθία
213-131-6391
 ezerva
  Κελεσίδου Ελένη 213-131-6389
 ekelesidou
Τσάκαλου Γεωργία
213-131-6331
gtsakalou
Φλούδας Ιωάννης
213-131-6382
ifloudas
Χιώτης Στυλιανός
213-131-6308
shiotis

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

OPEN DATA

bottom banner

Χάρτης Ιστοτόπου