ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Β1. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκηση επαγγέλματος προπονητή αθλητών για απόφοιτους Σ.Ε.Φ.Α.Α. και σχολών προπονητών Γ.Γ.Α. 

    - πρόσθετα απαιτείται: φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

    - Για το παράβολο των 147 ευρω ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo

 

Β2. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών Αποφοίτων Πανεπιστημίου Εξωτερικού 

     - πρόσθετα απαιτείται: φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

    - Για το παράβολο των 147 ευρω ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo

 

Β3. Αίτηση υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος προπονητή αθλητών για Απόφοιτους Σχολών Προπονητών Εξωτερικού ή άλλων αναγνωρισμένων σχολών της ημεδαπής

   Για το δεύτερο στάδιο πρόσθετα απαιτούνται:

   α) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

   β) απολυτήριο λυκείου

   γ) άδεια ταχύπλοου σκάφους μόνο για απόφοιτους σχολών προπονητών θαλάσσιου σκι

   - Για το παράβολο των 147 ευρω ακολουθήστε την διαδικασία χορήγησης e-paravolo

* Προσοχή: στα ιατρικά δικαιολογητικά απαιτείται ιατρική γνωμάτευση και όχι η αποστολή της ακτινογραφίας

* Οι ιατρικές βεβαιώσεις - γνωματεύσεις μπορούν να είναι από δημόσιο νοσοκομείο ή από οποιονδήποτε γιατρό ασφαλιστικού φορέα ή ιδιώτη.

 

Β4. Σχετική Νομοθεσία

  B4.1 Νόμος 2725/99 (άρθρο 31 και 136. παρ.5)

  Β4.2 Νόμος 3919/2011

  Β4.3 ΚΥΑ 8639/10.04.2013