ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΜΟΝΤΕΡΝΟΥ ΠΕΝΤΑΘΛΟΥ

Σας ενημερώνουμε  ότι, κατόπιν της υπ.αριθμ.ΥΠΠΟΑ/185203/1.8.2016 (ΦΕΚ 2465/Β/10.08.2016) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων για τη Σχολή Προπονητών Μοντέρνου Πεντάθλου Γ Κατηγορίας στην Αθήνα, με ημερομηνία έναρξης αυτών, τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 και καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016.

 

 

  1. Αίτηση συμμετοχής υποψηφίων

  2. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/86)