Σύσταση στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού διαρκής συντονιστική επιτροπή, με τίτλο «Κομβικό Σημείο Επαφής» (ΚΟΣΕ).

Το ΚΟΣΕ είναι εντεταλμένο για την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ν. 3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπούν, κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Το ΚΟΣΕ διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου και τους εποπτευόμενους φορείς του, και αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος.

Διαβάστε το ΦΕΚ.