ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενημέρωση φορέων για τους κανόνες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (κατάργηση του άρθρου 55, Ν. 2725/99, έναρξη ισχύος 01-03-2015).