ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Δ΄) (05.10.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Α΄) (24.05.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Γ΄)  (24.05.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Δ΄) (24.05.2017)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Ε΄)  (24.05.2017)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α'  24.04.2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ (ΜΕΡΟΣ Δ΄) 06.03.2017

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε 06.03.2017

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι..Ε. Α.Ε. (Μέρος Α')

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι.Ε .Α.Ε. (Μέρος Β')

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι..Ε. Α.Ε. (Τροποποίηση)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.∆.Ι..Ε .Α.Ε. (Β' Τροποποίηση)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ από 20/07/2016 ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Α’)

ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (ΜΕΡΟΣ Γ’)