ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

1. Περίληψη Διακύρηξης

2. Διακήρυξη 

3. Προϋπολογισμός μελέτης

4. Τιμολόγιο Μελέτης

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Τεχνική Περιγραφή

7. ΣΑΥ

8. ΦΑΥ

9. Σχέδιο: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις

10. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)