ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

1. Περίληψη Διακύρηξης

2. Διακήρυξη 

3. Προϋπολογισμός μελέτης

4. Τιμολόγιο Μελέτης

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Τεχνική Περιγραφή

7. ΣΑΥ

8. ΦΑΥ

9. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)