ΕΑΚ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΑΚ ΧΑΝΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

1. Περίληψη Διακύρηξης

2. Διακήρυξη 

3. Προϋπολογισμός μελέτης

4. Τιμολόγιο Μελέτης

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Τεχνική Περιγραφή

7. ΣΑΥ

8. ΦΑΥ

9. Προδιαγραφές Συνθετικών Ταπήτων

10. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

11. Τοπογραφικό διάγραμμα

12. Γενική Διάταξη Εγκαταστάσεων Εθνικού Σταδίου Χανίων

13. Εξωτερική Περίφραξη Εγκαταστάσεων Εθνικού Σταδίου Χανίων

14. Λεπτομέρειες Κολώνων - Στηθαίων - Κιγκλιδωμάτων Εξωτερικής Περίφραξης

15. Ενδεικτική Αποτύπωση Φερόντων Στοιχείων Αίθουσας Άρσης Βαρών

16. Κάτοψη Υπόγειας Αίθουσας Κτιρίου Αντισφαίρισης

17. Προκατασκευασμένο Κτίριο 1 Κατόψεις - Όψεις - Τομές

18. Προκατασκευασμένο Κτίριο 2 Κατόψεις - Όψεις - Τομές

19. Τυπικές Κατασκευαστικές Τομές Στίβου - Κονίστρας