ΕΑΚ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΑΛΚΑΖΑΡ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ, ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ, Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

3. Προϋπολογισμός Μελέτης

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Τεχνική Περιγραφή

6. ΣΑΥ

7. ΦΑΥ

8. Τιμολόγιο Μελέτης

9. Τοπογραφικό Διάγραμμα

10. Γενική Κάτοψη Εγκαταστάσεων

11. Λεπτομέρειες Τομών

12. Σκάμμα - Βαλβίδα & Διάδρομος Φοράς Αλμάτων Μήκους

13. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)