ΕΑΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Υ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Γ. ΒΟΤΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

3. Προϋπολογισμός Μελέτης

4. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Τεχνικές Προδιαγραφές

5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

6. Τεχνική Περιγραφή

7. ΣΑΥ

8. ΦΑΥ

9. Τιμολόγιο Μελέτης

10. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)