ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ 12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Προκήρυξη

2. Διακήρυξη

3. Προϋπολογισμός Μελέτης

4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

5. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

6. ΣΑΥ

7. ΦΑΥ

8. Τιμολόγιο Μελέτης

9. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)-docx

10. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)-pdf

11. Γενική Κάτοψη

12. Εξωτερικό Γήπεδο Χειροσφαίρισης

13. Εξωτερικό Γήπεδο Καλαθοσφαίρισης

14. Τεχνική Περιγραφή