ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BE ACTIVE 2017

"Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της προσφερόμενης τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας σε μπλουζάκια στο πλαίσιο διοργάνωσης του Προγράμματος BE ACTIVE έτους 2017 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ERASMUS+ και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού"