ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BeActive

Συνοπτικός διαγωνισμός σε ευρώ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της προσφερόμενης τιμής και ανά κατηγορία είδους για την ανάδειξη αναδόχου, στο πλαίσιο δαπανών του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος BE ACTIVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Απόφαση

ΤΕΥΔ_BeActive