ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)

Πρόσκληση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τευχών Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση και την κατασκευή έργου της Πράξης με Τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Π.Ε.Α.Κ.Ι.)» με κωδικό ΟΠΣ 5029516 στον Άξονα Προτεραιότητας «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»

Πρόσκληση ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ των Τευχών Τεχνικής Περιγραφής και Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Τεχνικής Περιγραφής