ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118, ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

1. Πρόσκληση έτους 2020

2. Αίτηση ενεργειακού επιθεωρητή

3. Αίτηση εργολήπτη

4. Αίτηση μελετητή

5. Υπεύθυνη δήλωση