Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για το έτος 2010»

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για το έτος 2010»

Δείτε την Περίληψη του Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού (αρ. Διακ. 2/2010)

Συμπληρώστε τον Πίνακα Συμμόρφωσης Ειδών Γραφικής Υλης