ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΙΟ TOY ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΑΣ

4Α9ΜΓ-7Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. ΤΥ-Εγ/Φ530-45/οικ.1706

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ γ΄

Π ρ ά ξ η

τ η ς Π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η ς Α ρ χ ή ς

(άρθρο 18 της Διακήρυξης)

Η δημοπρασία του έργου «Κατασκευή εξωτερικής περίφραξης στο ποδηλατοδρόμιο του Δήμου Ακρωτηρίου

Χανίων και συμπληρωματικές εργασίες βελτίωσης πίστας», που είχε προσδιορισθεί να διεξαχθεί στις

18.1.2011 δεν διενεργήθηκε, λόγω στάσης εργασίας των μηχανικών της ΕΜΔΥΔΑΣ.

Νέα ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας προσδιορίζεται η 2 Φεβρουαρίου

2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη. Τεύχη, σε νέους

ενδιαφερόμενους για συμμετοχή, θα χορηγούνται μέχρι και την Παρασκευή 28.1.2011.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Κοινοποίηση

1. Δήμο Ακρωτηρίου Χανίων Κρήτης

2. ΄Ολους τους ενδιαφερόμενους

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο Γ.Γ.Α.

2. Γραφείο Γενικού Δ/ντή Υποστήριξης Αθλητισμού

3. Δ/νση Δ΄

4. Δ/νση Ε΄- Τμήμα α4

5. Δ/νση Ε΄- Τμήμα γ΄

6. Τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

7. Αρχείο Τ.Υ.