Thu18072024

ΟΠΑΠ Α.Ε

Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου

{jathumbnail off}


Ο Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) συστάθηκε το 1958, ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), δυνάµει του Β.∆. της από 20 ∆εκεµβρίου 1958, ύστερα από εξουσιοδότηση που εδόθη µε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.∆. 3865/1958. Με το υπ΄ αριθµ. Π.∆. 228/1999 (ΦΕΚ Α’ 193/21.9.99) και κατ’ επιταγή του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.2414/1996 «Εκσυγχρονισµός των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και άλλες διατάξεις» καθώς και του Κ.Ν. 2190/1920 «περί ανωνύµων εταιριών», ο ΟΠΑΠ µετετράπη σε Ανώνυµη Εταιρία και καταρτίσθηκε το αρχικό καταστατικό του το οποίο δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως την 21.9.1999. Η νέα επωνυµία του οργανισµού ορίστηκε ως “Οργανισµός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.” (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.). Το υπ’ αριθ. 145562 σήµα «ΟΠΑΠ, στην Υπηρεσία του Αθλητισµού και του Πολιτισµού» (κλάσεις 16, 36 και 41) έχει γίνει δεκτό µε την υπ’ αριθ. 4446/2000 απόφαση της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η Εταιρία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών (Μ.Α.Ε.) µε αριθµό 46329/06/Β/00/15, η διάρκειά της ορίστηκε σε 100 έτη αρχόµενη από την 21η Σεπτεµβρίου 1999 και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του 2099.
Κατά τη διάρκεια της 1ης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας, της χορηγήθηκε το ακόλουθο Α.Φ.Μ.: 090027346. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει εγγραφεί στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών µε αριθµό µητρώου 188148.
Σύµφωνα µε την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρίας µε ηµεροµηνία 23.12.2003, η έδρα της Εταιρίας µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Περιστερίου Αττικής, οδός Κηφισού αριθµ. 62., η οποία ορίσθηκε µε την Υπουργική απόφαση αρ. πρωτ. Κ2-268/15.1.2004, που ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας. Κατόπιν τούτου η διεύθυνση αυτή αποτελεί και την νέα διεύθυνση των γραφείων της Εταιρίας. Η Εταιρία µπορεί να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.
Σκοπός της Εταιρίας σήµερα σύµφωνα µε το άρθρο 2 του καταστατικού της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθ. 442/16.1.2001 (ΦΕΚ 23/16.1.2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας - Οικονοµικών και Πολιτισµού και τροποποιήθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε την 23/1/2002 (ΦΕΚ 1802/11.3.2000), είναι:

(α) Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΤΖΟΚΕΡ, ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ, ΚΙΝΟ, SUPER 3, SUPER 4, 5 από 35, και των ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ Η ΜΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ στα πάσης φύσεως ατοµικά ή οµαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων η φύση των οποίων προσφέρεται για διεξαγωγή στοιχηµάτων, καθώς και άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασµό των ανωτέρω, που στο µέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρία η λειτουργία και διεξαγωγή του σε ολόκληρη τη χώρα και εκτός αυτής. Η Εταιρία λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο µε το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς και η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της.

(β) Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρία, αλλά και όσων πρόκειται να διεξαχθούν στο µέλλον από την Εταιρία, ασκείται κατ’ αποκλειστικότητα από αυτήν σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(γ) Η εκπόνηση οικονοµικών, οικονοµοτεχνικών, τεχνικών και εµπορικών µελετών για τυχερά ή τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασµό αυτών, για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής.

(δ) Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί µε την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, όπως η µεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωµένης οπτικοακουστικής πληροφορίας, στα σηµεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρίας, αξιοποιώντας όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις και, ιδιαίτερα, στο χώρο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής.

(ε) Η διαφήµιση µε κάθε πρόσφορο τρόπο και µέσο των παιχνιδιών που διεξάγει και η ανάληψη χορηγιών που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς και συνδυάζονται µε την προβολή της Εταιρίας και την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων της.

(στ) Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων.

(ζ) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδοµής της Εταιρίας για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

(η) Η Εταιρία µπορεί να οργανώνει, λειτουργεί και διεξάγει παιχνίδια και σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αναληφθεί µε οποιονδήποτε τρόπο η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή τους από την Εταιρία από φορέα χώρας του εξωτερικού, ∆ηµόσιο ή Ιδιωτικό. Η Εταιρία στην περίπτωση αυτή λαµβάνει κάθε αναγκαίο µέτρο, προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο καθώς και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των παιχνιδιών που τις ανατίθενται, µε τρόπο που καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και δεν θίγεται η φήµη και το κύρος της, στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών, συµµορφούµενη µε τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας, στην οποία της ανατίθεται η οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή οποιουδήποτε παιχνιδιού.

Επισκεφθείτε τον Διαδικτυακό Τόπο της εταιρείας Ο.Π.Α.Π Α.Ε.

dhmofilh Themata1

ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

dark blue el 1

OPEN DATA

bottom

aigides GGA

ΣΕΠ

APOGRAFI

 

Χάρτης Ιστοτόπου

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ